Logo TarotHuis

Beroepscode

Wij volgen de beroepscode van de Tarot Beroepsvereniging Nederland. Je leest deze beroepscode hieronder. 

01. Integriteit

Algemeen

 • De tarotprofessional streeft naar integriteit, handelt vanuit eerlijkheid, gelijkwaardigheid en openheid tegenover een cliënt. Hij schept duidelijkheid over zijn rol en handelt in overeenstemming daarmee.

Betrouwbaarheid

 • De tarotprofessional heeft vertrouwen in het instrument tarot.
 • Een professionele relatie bestaat vanuit de behoefte aan inzicht van de cliënt en is alleen mogelijk vanuit de deskundigheid van de tarotprofessional.
 • De tarotprofessional handelt beroepsmatig onafhankelijk en objectief, waarbij het belang van de cliënt centraal staat.

Eerlijkheid

 • De tarotprofessional voorkomt misleiding van enige aard in zijn beroepsmatige handelen.
 • De tarotprofessional maakt geen misbruik van kennis en vaardigheden of het overwicht dat voortvloeit uit deskundigheid of de positie van tarotprofessional.
 • De tarotprofessional vermeldt duidelijk zijn opleiding, kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels wanneer dat relevant is.
 • De tarotprofessional wekt geen ongerechtvaardigde of bovenmatige verwachtingen ten aanzien van de aard, effecten en gevolgen van de dienstverlening.
 • De tarotprofessional stelt zijn cliënt eerlijk en nauwgezet op de hoogte van financiële en andere algemene voorwaarden waaronder gehandeld wordt.

Rolintegriteit

 • De tarotprofessional vermijdt vermenging van zijn professionele en niet-professionele rol ter voorkoming van onvoldoende objectieve afstand tot cliënt of het schaden van de belangen van cliënt.
 • De tarotprofessional laat zijn beroepshouding niet beïnvloeden door zijn eigen persoonlijke, religieuze, politieke, ideologische visie.
 • De tarotprofessional onthoudt zich van persoonlijk oordeel en accepteert zijn cliënt met diens mogelijkheden en beperkingen.
 • De tarotprofessional streeft geen ander dan inzichtgevend belang na voor zijn cliënt.
 • De tarotprofessional beperkt zich tot het verschaffen van inzicht in de aangeboden vragen, problemen of thema’s en laat alles wat daar niet relevant voor is terzijde.
 • De tarotprofessional dringt nooit een levensovertuiging op, maar vertaalt de betekenis van de tarotkaarten.

02. Respect

Algemeen
 • De tarotprofessional toont respect voor de fundamentele rechten zoals privacy en vertrouwelijkheid van zijn cliënt en diens waardigheid, waaronder zelfbeschikking en autonomie. Hij bevordert de ontwikkeling van keuzevrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en maakt zijn cliënt op geen enkele wijze van zich afhankelijk.
 • De tarotprofessional heeft respect voor kennis, inzicht en ervaring van zijn cliënt.
 • De tarotprofessional respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van zijn cliënt en handhaaft diens waardigheid door niet verder door te dringen in het privé-leven van zijn cliënt dan nodig is voor het doel van beroepsmatig handelen.
 • De tarotprofessional geeft rekenschap van en houdt rekening met individuele en culturele verschillen als gevolg van ras, afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd, religie, taal of sociaal-economische status en geeft ieder gelijke kansen.
Informatie en instemming
 • Voorafgaand en tijdens het professionele contact geeft de tarotprofessional informatie, waardoor de cliënt vrijelijk en goed geïnformeerd kan beslissen tot het aangaan dan wel het voortzetten van het contact.
 • De informatie van de tarotprofessional bevat:
  • Het doel van de professionele relatie en de context waarin die plaatsvindt;
  • De gang van zaken over hoe wordt gewerkt;
  • Afbakening in wie op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud van het professionele contact;
  • Het type gegevens dat over zijn cliënt zullen worden verzameld en de wijze waarop ze worden bewaard.
Vertrouwelijkheid
 • De tarotprofessional heeft verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie ook na beëindigen van het contact.
Dossier
 • In het dossier worden gegevens verzameld die relevant zijn voor de professionele relatie.
 • Niemand heeft zonder toestemming toegang tot het dossier.
 • In het dossier wordt door de tarotprofessional de legging bijgehouden en de conclusie hiervan, zo dat het voor zijn cliënt inzichtelijk en begrijpelijk is indien inzage gewenst is.
Rapportage
 • Indien rapportage naar derden gewenst of nodig is wordt deze schriftelijk uitgebracht, tenzij dat niet volgens het doel van de opdracht is. Bij schriftelijke rapportage biedt de tarotprofessional zijn cliënt inzage in de rapportage aan of bezorgd desgewenst een afschrift van de rapportage. Een mondelinge rapportage wordt vooraf met de cliënt besproken.

03. Deskundigheid

Ethisch bewustzijn
 • De tarotprofessional is zich bewust van de ethische aspecten van zijn professionele handelen en stemt hierin overeen met de “Beroepscode voor tarotprofessionalen”.
 • De tarotprofessional erkent de noodzaak van voortdurende kritische reflectie en staat open voor evaluatie van eigen beroepsmatig handelen.
 • De tarotprofessional verleent desgevraagd volledige medewerking aan een klachtenprocedure.
Vakbekwaamheid
 • De tarotprofessional houdt zijn professionele deskundigheid in stand en ontwikkelt deze in overeenstemming met de recente ontwikkeling binnen zijn vakgebied in de vorm van vakliteratuur en bij- en nascholingscursussen.
Empathie
 • De tarotprofessional sluit zo nauw mogelijk aan bij de belevingswereld van zijn cliënt, zonder zich daar in te verliezen, is empathisch met distantie, de tarotprofessional leeft mee, maar lijdt niet mee.
 • De tarotprofessional bouwt een vertrouwensrelatie op met zijn cliënt als basis van samenwerking.
 • De tarotprofessional gaat nauwkeurig en bewust om met zowel verbale als non-verbale communicatie.
Grenzen van het beroepsmatig handelen
 • De tarotprofessional onderkent zijn professionele en persoonlijke beperkingen en is daar open over. Zonodig vraagt hij deskundig advies en ondersteuning of verwijst door.
 • De tarotprofessional geeft zich rekenschap van de relevantie en beperkingen van zijn conclusies en nuanceert deze als zodanig.
 • De tarotprofessional moet zijn beroepsmatig handelen kunnen verantwoorden vanuit actuele vakliteratuur, opleiding of professionele ervaring ten tijde van handelen.
 • De tarotprofessional erkent persoonlijke – psychische of fysieke – problemen die beroepsmatig handelen negatief beïnvloeden en staakt beroepsuitoefening als deze niet langer verantwoord is.
 • De tarotprofessional is zich bewust van de impact van een consult en zal dit niet langer laten duren dan 1 tot 1½ uur; een eerste consult kan tot maximaal 2 uur duren.
Persoonlijke grenzen
 • De tarotprofessional streeft naar het verwerven en handhaven van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening.
 • Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid evenals de beperking van zijn ervaring in acht.
 • Hij neemt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of aantoonbare ervaring is gekwalificeerd.
Doorverwijzing De tarotprofessional zal een cliënt doorverwijzen naar een collega of andere hulpverlener wanneer bijzondere ervaring of kennis dan wel een andere vorm van therapeutische begeleiding aangewezen is, in het geval dat hij dat zelf niet kan aanbieden.

04. Verantwoordelijkheid

Algemeen

 • De tarotprofessional onderkent zijn professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van betrokkene, diens omgeving en de maatschappij.

Kwaliteit van beroepsmatig handelen

 • De tarotprofessional zorgt voor een goede kwaliteit van zijn beroepsmatig handelen.
 • De tarotprofessional draagt naar vermogen bij aan het ontwikkelen van zijn vakgebied.

Verantwoording

 • De tarotprofessional is in staat, indien nodig, verantwoording af te leggen over zijn handelen door het bijhouden van aantekeningen. Bij een klachtenprocedure werkt de tarotprofessional mee en zal naar beste weten de vragen beantwoorden.

05. Zorgverlening

 • De zorgverlening van de tarotprofessional is persoonlijk vanwege het directe contact en de individuele afstemming van inhoud en houding in het contact.
 • De zorgverlening is ook integraal wat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een integratie van materiële, fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van de hulpvraag, waarbij de Tarotkaarten mogelijk accenten kunnen aanbrengen. De cliënt wordt in zijn totaliteit benaderd en beschouwd als een dynamische eenheid met een zelfhelend vermogen.
 • De zorgverlening is direct in die zin dat er na overleg direct professioneel contact mogelijk is, er is geen uitgebreide intakeprocedure. De cliënt en zijn hulpvraag staan centraal en het contact hiermee en hierover begint direct.
 • De zorgverlening van de tarotprofessional is gewoonlijk kleinschalig van opzet; de omgeving is persoonlijk, er is veel aandacht voor privacy.

Continuïteit van het beroepsmatig handelen

 • Bij langer durend professioneel contact maakt de tarotprofessional duidelijke afspraken hoe te handelen bij absentie en/of voortijdige beëindiging van het contact. De tarotprofessional blijft dan zijn professionele verantwoordelijkheid houden tot aan de afronding van de afgesproken procedure.

De tarotprofessional en zijn werkomgeving

 • De tarotprofessional handelt vanuit zijn beroepscode en zorgt, waar nodig, dat relevante personen (studenten, supervisanten, collega’s in brede zin) op de hoogte zijn van de inhoud.
 • De tarotprofessional spreekt collega’s erop aan als blijkt dat zij niet in overeenstemming met de beroepscode handelen, indien nodig dient hij een klacht in.
 • De werkruimte van de tarotprofessional zorgt voor het zich op zijn gemak voelen van de cliënt. Dat wil zeggen dat er een aantal goede voorzieningen zijn zoals rekening houden met de privacy van de cliënt (bijvoorbeeld met geluid, niet ontmoeten van andere cliënten), bereikbaar toilet, comfortabele inrichting en omstandigheden als licht en warmte.

Je kennis over de hofhouding verdiepen?

Tijdens de kennissessie op 24 april 2022 hebben we de aanwezigen verder meegenomen in de wereld van de vier tarotfamilies. De gezinsleden kijken allemaal op een eigen manier naar het leven. Als je ze beter leert kennen, gaan ze je gegarandeerd verder helpen. 

In de kennissessie zijn we dieper ingegaan op dat wat elke tarotfamilie gemeenschappelijk heeft, en hoe dit zit met de gezinsleden individueel: de schildknaap, ridder, koningin en koning. 

Wil je je verder verdiepen in de symboliek van de hofhouding? Voor € 7,95 krijg je toegang tot de opnames van de kennissessie.

 

[mepr-membership-registration-form id="7856"]

Inloggen

[mepr-login-form use_redirect="true"]

Wil je ook kunnen rekenen met tarotkaarten?

Tijdens de kennissessie hebben we het rekenen met tarotkaarten verder verdiept. In deze sessie kwam alles samen. De geleerde kennis uit de kennisvideo en de aanvulling: het uitrekenen van verborgen hoofdboodschappen in tarotleggingen. 

Wil je je weten hoe je dit ook kunt doen? Voor 
€ 7,95 krijg je toegang tot de opnames van de kennissessie.

 

[mepr-membership-registration-form id="8942"]
×